TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 2:13-15

2:13 anacwrhsantwn <402> (5660) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> feuge <5343> (5720) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> isyi <1510> (5749) ekei <1563> ewv <2193> an <302> eipw <2036> (5632) soi <4671> mellei <3195> (5719) gar <1063> hrwdhv <2264> zhtein <2212> (5721) to <3588> paidion <3813> tou <3588> apolesai <622> (5658) auto <846>

2:14 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> aigupton <125>

2:15 kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> teleuthv <5054> hrwdou <2264> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) ex <1537> aiguptou <125> ekalesa <2564> (5656) ton <3588> uion <5207> mou <3450>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA