TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 6:37-42

6:37 kai <2532> mh <3361> krinete <2919> (5720) kai <2532> ou <3756> mh <3361> kriyhte <2919> (5686) kai <2532> mh <3361> katadikazete <2613> (5720) kai <2532> ou <3756> mh <3361> katadikasyhte <2613> (5686) apoluete <630> (5720) kai <2532> apoluyhsesye <630> (5701)

6:38 didote <1325> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> metron <3358> kalon <2570> pepiesmenon <4085> (5772) sesaleumenon <4531> (5772) uperekcunnomenon <5240> (5746) dwsousin <1325> (5692) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> umwn <5216> w <3739> gar <1063> metrw <3358> metreite <3354> (5719) antimetrhyhsetai <488> (5701) umin <5213>

6:39 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> parabolhn <3850> autoiv <846> mhti <3385> dunatai <1410> (5736) tuflov <5185> tuflon <5185> odhgein <3594> (5721) ouci <3780> amfoteroi <297> eiv <1519> boyunon <999> empesountai <1706> (5695)

6:40 ouk <3756> estin <1510> (5748) mayhthv <3101> uper <5228> ton <3588> didaskalon <1320> kathrtismenov <2675> (5772) de <1161> pav <3956> estai <1510> (5704) wv <5613> o <3588> didaskalov <1320> autou <846>

6:41 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> dokon <1385> thn <3588> en <1722> tw <3588> idiw <2398> ofyalmw <3788> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

6:42 pwv <4459> dunasai <1410> (5736) legein <3004> (5721) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> adelfe <80> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675> autov <846> thn <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675> dokon <1385> ou <3756> blepwn <991> (5723) upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> thn <3588> dokon <1385> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> ekbalein <1544> (5629)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA