TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 5:2

5:2 P <0> Nwhl <05583> Nydeom <0426> ahla <01768> yd <05029> *ayybn {ayaybn} <05974> Nwhmew <03390> Mlswryb <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <01124> anbml <08271> wyrsw <03136> qduwy <01247> rb <03443> ewsyw <07598> laytlas <01247> rb <02217> lbbrz <06966> wmq <0116> Nydab(5:2)

5:2 tote <5119> anesthsan <450> zorobabel <2216> o <3588> tou <3588> salayihl <4528> kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwsedek kai <2532> hrxanto <757> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> ton <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> met <3326> autwn <846> oi <3588> profhtai <4396> tou <3588> yeou <2316> bohyountev <997> autoiv <846>

Ezra 5:14-16

5:14 <07761> hmv <06347> hxp <01768> yd <08036> hms <08340> rubssl <03052> wbyhyw <0895> lbb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <04430> aklm <03567> srwk <01994> wmh <05312> qpnh <0895> lbb <01768> yd <01965> alkyhl <01994> wmh <02987> lbyhw <03390> Mlswryb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <05312> qpnh <05020> rundkwbn <01768> yd <03702> apokw <01722> hbhd <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <01768> yd <03984> aynam <0638> Paw(5:14)

5:14 kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> crusa kai <2532> ta <3588> argura a <3739> naboucodonosor exhnegken <1627> apo <575> oikou <3624> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> aphnegken <667> auta <846> eiv <1519> naon <3485> tou <3588> basilewv <935> exhnegken <1627> auta <846> kurov o <3588> basileuv <935> apo <575> naou <3485> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> edwken <1325> tw <3588> sasabasar tw <3588> yhsaurofulaki tw <3588> epi <1909> tou <3588> yhsaurou <2344>

5:15 o <0870> hrta <05922> le <01124> anbty <0426> ahla <01005> tybw <03390> Mlswryb <01768> yd <01965> alkyhb <01994> wmh <05182> txa <0236> lza <05376> av <03984> aynam <0412> *la {hla} <0> hl <0560> rmaw(5:15)

5:15 kai <2532> eipen autw <846> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> labe <2983> kai <2532> poreuou <4198> yev <5087> auta <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tw <3588> en <1722> ierousalhm <2419> eiv <1519> ton <3588> eautwn <1438> topon <5117>

5:16 <08000> Mls <03809> alw <01124> anbtm <03705> Nek <05705> dew <0116> Nyda <04481> Nmw <03390> Mlswryb <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <01768> yd <0787> aysa <03052> bhy <0858> ata <01791> Kd <08340> rubss <0116> Nyda(5:16)

5:16 tote <5119> sasabasar ekeinov <1565> hlyen <2064> kai <2532> edwken <1325> yemeliouv <2310> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> apo <575> tote <5119> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> wkodomhyh <3618> kai <2532> ouk <3364> etelesyh <5055>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA