TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 1:6-8

1:6 <0123> Mwdal <05462> rygohl <08003> hmls <01546> twlg <01540> Mtwlgh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05804> hze <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:6)

1:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> gazhv <1047> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneken tou <3588> aicmalwteusai <162> autouv <846> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn tou <3588> sugkleisai <4788> eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401>

1:7 <0759> hytnmra <0398> hlkaw <05804> hze <02346> tmwxb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:7)

1:7 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> epi <1909> ta <3588> teich <5038> gazhv <1047> kai <2532> katafagetai <2719> yemelia authv <846>

1:8 P <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <06430> Mytslp <07611> tyras <06> wdbaw <06138> Nwrqe <05921> le <03027> ydy <07725> ytwbyshw <0831> Nwlqsam <07626> jbs <08551> Kmwtw <0795> dwdsam <03427> bswy <03772> ytrkhw(1:8)

1:8 kai <2532> exoleyreusw katoikountav ex <1537> azwtou <108> kai <2532> exaryhsetai <1808> fulh <5443> ex <1537> askalwnov kai <2532> epaxw thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> akkarwn kai <2532> apolountai oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> allofulwn <246> legei <3004> kuriov <2962>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA