TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 25:11-12

25:11 <0505> Mypla <06235> trve <08165> ryev <01121> ynb <0854> ta <05221> Kyw <04417> xlmh <01516> ayg <01980> Klyw <05971> wme <0853> ta <05090> ghnyw <02388> qzxth <0558> whyumaw(25:11)

25:11 kai <2532> amasiav katiscusen <2729> kai <2532> parelaben <3880> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> koilada twn <3588> alwn <251> kai <2532> epataxen <3960> ekei <1563> touv <3588> uiouv <5207> shir deka <1176> ciliadav <5505>

25:12 o <01234> weqbn <03605> Mlkw <05553> eloh <07218> sarm <07993> Mwkylsyw <05553> eloh <07218> sarl <0935> Mwaybyw <03063> hdwhy <01121> ynb <07617> wbs <02416> Myyx <0505> Mypla <06235> trvew(25:12)

25:12 kai <2532> deka <1176> ciliadav <5505> ezwgrhsan <2221> oi <3588> uioi <5207> iouda <2448> kai <2532> eferon <5342> autouv <846> epi <1909> to <3588> akron tou <3588> krhmnou <2911> kai <2532> katekrhmnizon <2630> autouv <846> apo <575> tou <3588> akrou tou <3588> krhmnou <2911> kai <2532> pantev <3956> dierrhgnuntoTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA