TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 2:13-17

2:13 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) palin <3825> para <3844> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> kai <2532> edidasken <1321> (5707) autouv <846>

2:14 kai <2532> paragwn <3855> (5723) eiden <1492> (5627) leuin <3018> ton <3588> tou <3588> alfaiou <256> kayhmenon <2521> (5740) epi <1909> to <3588> telwnion <5058> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427> kai <2532> anastav <450> (5631) hkolouyhsen <190> (5656) autw <846>

2:15 kai <2532> ginetai <1096> (5736) katakeisyai <2621> (5738) auton <846> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846> kai <2532> polloi <4183> telwnai <5057> kai <2532> amartwloi <268> sunanekeinto <4873> (5711) tw <3588> ihsou <2424> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> hsan <1510> (5713) gar <1063> polloi <4183> kai <2532> hkolouyoun <190> (5707) autw <846>

2:16 kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> twn <3588> farisaiwn <5330> idontev <1492> (5631) oti <3754> esyiei <2068> (5719) meta <3326> twn <3588> amartwlwn <268> kai <2532> telwnwn <5057> elegon <3004> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> oti <3754> meta <3326> twn <3588> telwnwn <5057> kai <2532> amartwlwn <268> esyiei <2068> (5719)

2:17 kai <2532> akousav <191> (5660) o <3588> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) autoiv <846> [oti] <3754> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) oi <3588> iscuontev <2480> (5723) iatrou <2395> all <235> oi <3588> kakwv <2560> econtev <2192> (5723) ouk <3756> hlyon <2064> (5627) kalesai <2564> (5658) dikaiouv <1342> alla <235> amartwlouv <268>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA