TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 22:15-20

22:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> epiyumia <1939> epeyumhsa <1937> (5656) touto <5124> to <3588> pasca <3957> fagein <5315> (5629) mey <3326> umwn <5216> pro <4253> tou <3588> me <3165> payein <3958> (5629)

22:16 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> fagw <5315> (5632) auto <846> ewv <2193> otou <3755> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

22:17 kai <2532> dexamenov <1209> (5666) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> kai <2532> diamerisate <1266> (5657) eiv <1519> eautouv <1438>

22:18 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) apo <575> tou <3588> nun <3568> apo <575> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> ou <3739> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> elyh <2064> (5632)

22:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) arton <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450> [[to <3588> uper <5228> umwn <5216> didomenon <1325> (5746) touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

22:20 kai <2532> to <3588> pothrion <4221> wsautwv <5615> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> en <1722> tw <3588> aimati <129> mou <3450> to <3588> uper <5228> umwn <5216> ekcunnomenon]] <1632> (5746)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA