TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 2:11-14

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

2:12 suntafentev <4916> (5651) autw <846> en <1722> tw <3588> baptismati <908> en <1722> w <3739> kai <2532> sunhgeryhte <4891> (5681) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> energeiav <1753> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

2:13 kai <2532> umav <5209> nekrouv <3498> ontav <1510> (5752) toiv <3588> paraptwmasin <3900> kai <2532> th <3588> akrobustia <203> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> sunezwopoihsen <4806> (5656) umav <5209> sun <4862> autw <846> carisamenov <5483> (5666) hmin <2254> panta <3956> ta <3588> paraptwmata <3900>

2:14 exaleiqav <1813> (5660) to <3588> kay <2596> hmwn <2257> ceirografon <5498> toiv <3588> dogmasin <1378> o <3739> hn <1510> (5713) upenantion <5227> hmin <2254> kai <2532> auto <846> hrken <142> (5758) ek <1537> tou <3588> mesou <3319> proshlwsav <4338> (5660) auto <846> tw <3588> staurw <4716>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA