TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 7:25-27

7:25 oyen <3606> kai <2532> swzein <4982> (5721) eiv <1519> to <3588> pantelev <3838> dunatai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) di <1223> autou <846> tw <3588> yew <2316> pantote <3842> zwn <2198> (5723) eiv <1519> to <3588> entugcanein <1793> (5721) uper <5228> autwn <846>

7:26 toioutov <5108> gar <1063> hmin <2254> [kai] <2532> eprepen <4241> (5707) arciereuv <749> osiov <3741> akakov <172> amiantov <283> kecwrismenov <5563> (5772) apo <575> twn <3588> amartwlwn <268> kai <2532> uqhloterov <5308> twn <3588> ouranwn <3772> genomenov <1096> (5637)

7:27 ov <3739> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kay <2596> hmeran <2250> anagkhn <318> wsper <5618> oi <3588> arciereiv <749> proteron <4386> uper <5228> twn <3588> idiwn <2398> amartiwn <266> yusiav <2378> anaferein <399> (5721) epeita <1899> twn <3588> tou <3588> laou <2992> touto <5124> gar <1063> epoihsen <4160> (5656) efapax <2178> eauton <1438> anenegkav <399> (5660)TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA