TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 4:8-13

4:8 to <3588> loipon <3063> adelfoi <80> osa <3745> estin <1510> (5748) alhyh <227> osa <3745> semna <4586> osa <3745> dikaia <1342> osa <3745> agna <53> osa <3745> prosfilh <4375> osa <3745> eufhma <2163> ei <1487> tiv <5100> areth <703> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> epainov <1868> tauta <5023> logizesye <3049> (5737)

4:9 a <3739> kai <2532> emayete <3129> (5627) kai <2532> parelabete <3880> (5627) kai <2532> hkousate <191> (5656) kai <2532> eidete <1492> (5627) en <1722> emoi <1698> tauta <5023> prassete <4238> (5719) kai <2532> o <3588> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> estai <1510> (5704) mey <3326> umwn <5216>

4:10 ecarhn <5463> (5644) de <1161> en <1722> kuriw <2962> megalwv <3171> oti <3754> hdh <2235> pote <4218> aneyalete <330> (5627) to <3588> uper <5228> emou <1700> fronein <5426> (5721) ef <1909> w <3739> kai <2532> efroneite <5426> (5707) hkaireisye <170> (5711) de <1161>

4:11 ouc <3756> oti <3754> kay <2596> usterhsin <5304> legw <3004> (5719) egw <1473> gar <1063> emayon <3129> (5627) en <1722> oiv <3739> eimi <1510> (5748) autarkhv <842> einai <1510> (5750)

4:12 oida <1492> (5758) kai <2532> tapeinousyai <5013> (5745) oida <1492> (5758) kai <2532> perisseuein <4052> (5721) en <1722> panti <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956> memuhmai <3453> (5769) kai <2532> cortazesyai <5526> (5745) kai <2532> peinan <3983> (5721) kai <2532> perisseuein <4052> (5721) kai <2532> ustereisyai <5302> (5745)

4:13 panta <3956> iscuw <2480> (5719) en <1722> tw <3588> endunamounti <1743> (5723) me <3165>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA