TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 15:18-21

15:18 ei <1487> o <3588> kosmov <2889> umav <5209> misei <3404> (5719) ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> eme <1691> prwton <4412> umwn <5216> memishken <3404> (5758)

15:19 ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> hte <1510> (5713) o <3588> kosmov <2889> an <302> to <3588> idion <2398> efilei <5368> (5707) oti <3754> de <1161> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> este <1510> (5748) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> dia <1223> touto <5124> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>

15:20 mnhmoneuete <3421> (5720) tou <3588> logou <3056> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> ei <1487> eme <1691> ediwxan <1377> (5656) kai <2532> umav <5209> diwxousin <1377> (5692) ei <1487> ton <3588> logon <3056> mou <3450> ethrhsan <5083> (5656) kai <2532> ton <3588> umeteron <5212> thrhsousin <5083> (5692)

15:21 alla <235> tauta <5023> panta <3956> poihsousin <4160> (5692) eiv <1519> umav <5209> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA