TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mikha 4:3-4

4:3 <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> Nwdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> wavy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhyttynxw <0855> Mytal <02719> Mhytbrx <03807> wttkw <07350> qwxr <05704> de <06099> Mymue <01471> Mywgl <03198> xykwhw <07227> Mybr <05971> Myme <0996> Nyb <08199> jpsw(4:3)

4:3 kai <2532> krinei <2919> ana <303> meson <3319> lawn <2992> pollwn <4183> kai <2532> exelegxei <1827> eynh <1484> iscura <2478> ewv <2193> eiv <1519> ghn <1065> makran <3112> kai <2532> katakoqousin <2629> tav <3588> romfaiav autwn <846> eiv <1519> arotra <723> kai <2532> ta <3588> dorata autwn <846> eiv <1519> drepana <1407> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> antarh eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> romfaian kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> maywsin <3129> polemein <4170>

4:4 <01696> rbd <06635> twabu <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <02729> dyrxm <0369> Nyaw <08384> wtnat <08478> txtw <01612> wnpg <08478> txt <0376> sya <03427> wbsyw(4:4)

4:4 kai <2532> anapausetai <373> ekastov <1538> upokatw <5270> ampelou <288> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> upokatw <5270> sukhv <4808> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ekfobwn <1629> dioti <1360> to <3588> stoma <4750> kuriou <2962> pantokratorov <3841> elalhsen <2980> tauta <3778>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA