TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 5:43-48

5:43 hkousate <191> (5656) oti <3754> erreyh <4483> (5681) agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> kai <2532> mishseiv <3404> (5692) ton <3588> ecyron <2190> sou <4675>

5:44 egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> twn <3588> diwkontwn <1377> (5723) umav <5209>

5:45 opwv <3704> genhsye <1096> (5638) uioi <5207> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> oti <3754> ton <3588> hlion <2246> autou <846> anatellei <393> (5719) epi <1909> ponhrouv <4190> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> brecei <1026> (5719) epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> adikouv <94>

5:46 ean <1437> gar <1063> agaphshte <25> (5661) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> tina <5101> misyon <3408> ecete <2192> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> telwnai <5057> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:48 esesye <1510> (5704) oun <3767> umeiv <5210> teleioi <5046> wv <5613> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> teleiov <5046> estin <1510> (5748)TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA