TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 12:17-21

12:17 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

12:18 idou <2400> (5628) o <3588> paiv <3816> mou <3450> on <3739> hretisa <140> (5656) o <3588> agaphtov <27> mou <3450> on <3739> eudokhsen <2106> (5656) h <3588> quch <5590> mou <3450> yhsw <5087> (5692) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> ep <1909> auton <846> kai <2532> krisin <2920> toiv <3588> eynesin <1484> apaggelei <518> (5692)

12:19 ouk <3756> erisei <2051> (5692) oude <3761> kraugasei <2905> (5692) oude <3761> akousei <191> (5692) tiv <5100> en <1722> taiv <3588> plateiaiv <4113> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846>

12:20 kalamon <2563> suntetrimmenon <4937> (5772) ou <3756> kateaxei <2608> (5656) kai <2532> linon <3043> tufomenon <5188> (5746) ou <3756> sbesei <4570> (5692) ewv <2193> an <302> ekbalh <1544> (5632) eiv <1519> nikov <3534> thn <3588> krisin <2920>

12:21 kai <2532> tw <3588> onomati <3686> autou <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA