TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:51-56

9:51 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> sumplhrousyai <4845> (5745) tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> analhmqewv <354> autou <846> kai <2532> autov <846> to <3588> proswpon <4383> esthrisen <4741> (5656) tou <3588> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierousalhm <2419>

9:52 kai <2532> apesteilen <649> (5656) aggelouv <32> pro <4253> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> poreuyentev <4198> (5679) eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> kwmhn <2968> samaritwn <4541> wv <5613> etoimasai <2090> (5658) autw <846>

9:53 kai <2532> ouk <3756> edexanto <1209> (5662) auton <846> oti <3754> to <3588> proswpon <4383> autou <846> hn <1510> (5713) poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419>

9:54 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> iakwbov <2385> kai <2532> iwannhv <2491> eipan <3004> (5627) kurie <2962> yeleiv <2309> (5719) eipwmen <2036> (5632) pur <4442> katabhnai <2597> (5629) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> analwsai <355> (5658) autouv <846>

9:55 strafeiv <4762> (5651) de <1161> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846>

9:56 kai <2532> eporeuyhsan <4198> (5675) eiv <1519> eteran <2087> kwmhn <2968>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA