TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 4:22

4:22 kai <2532> pantev <3956> emarturoun <3140> (5707) autw <846> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) epi <1909> toiv <3588> logoiv <3056> thv <3588> caritov <5485> toiv <3588> ekporeuomenoiv <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> uiov <5207> estin <1510> (5748) iwshf <2501> outov <3778>

Lukas 11:48

11:48 ara <686> marturev <3144> este <1510> (5748) kai <2532> suneudokeite <4909> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216> oti <3754> autoi <846> men <3303> apekteinan <615> (5656) autouv <846> umeiv <5210> de <1161> oikodomeite <3618> (5719)

Lukas 23:51

23:51 outov <3778> ouk <3756> hn <1510> (5713) sugkatateyeimenov <4784> (5768) th <3588> boulh <1012> kai <2532> th <3588> praxei <4234> autwn <846> apo <575> arimayaiav <707> polewv <4172> twn <3588> ioudaiwn <2453> ov <3739> prosedeceto <4327> (5711) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA