TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 17:7-10

17:7 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> doulon <1401> ecwn <2192> (5723) arotriwnta <722> (5723) h <2228> poimainonta <4165> (5723) ov <3739> eiselyonti <1525> (5631) ek <1537> tou <3588> agrou <68> erei <2046> (5692) autw <846> euyewv <2112> parelywn <3928> (5631) anapese <377> (5628)

17:8 all <235> ouci <3780> erei <2046> (5692) autw <846> etoimason <2090> (5657) ti <5101> deipnhsw <1172> (5661) kai <2532> perizwsamenov <4024> (5671) diakonei <1247> (5720) moi <3427> ewv <2193> fagw <5315> (5632) kai <2532> piw <4095> (5632) kai <2532> meta <3326> tauta <5023> fagesai <5315> (5695) kai <2532> piesai <4095> (5695) su <4771>

17:9 mh <3361> ecei <2192> (5719) carin <5485> tw <3588> doulw <1401> oti <3754> epoihsen <4160> (5656) ta <3588> diatacyenta <1299> (5685)

17:10 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> poihshte <4160> (5661) panta <3956> ta <3588> diatacyenta <1299> (5685) umin <5213> legete <3004> (5720) oti <3754> douloi <1401> acreioi <888> esmen <1510> (5748) o <3739> wfeilomen <3784> (5707) poihsai <4160> (5658) pepoihkamen <4160> (5758)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA