TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 5:16

5:16 sunhrceto <4905> (5711) de <1161> kai <2532> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> perix <4038> polewn <4172> ierousalhm <2419> ferontev <5342> (5723) asyeneiv <772> kai <2532> ocloumenouv <3791> (5746) upo <5259> pneumatwn <4151> akayartwn <169> oitinev <3748> eyerapeuonto <2323> (5712) apantev <537>

Kisah Para Rasul 8:7

8:7 polloi <4183> gar <1063> twn <3588> econtwn <2192> (5723) pneumata <4151> akayarta <169> bownta <994> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> exhrconto <1831> (5711) polloi <4183> de <1161> paralelumenoi <3886> (5772) kai <2532> cwloi <5560> eyerapeuyhsan <2323> (5681)

Kisah Para Rasul 16:18

16:18 touto <5124> de <1161> epoiei <4160> (5707) epi <1909> pollav <4183> hmerav <2250> diaponhyeiv <1278> (5666) de <1161> paulov <3972> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) tw <3588> pneumati <4151> eipen <2036> (5627) paraggellw <3853> (5719) soi <4671> en <1722> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> exelyein <1831> (5629) ap <575> authv <846> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) auth <846> th <3588> wra <5610>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA