TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 13:2-3

13:2 leitourgountwn <3008> (5723) de <1161> autwn <846> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> nhsteuontwn <3522> (5723) eipen <2036> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> aforisate <873> (5657) dh <1211> moi <3427> ton <3588> barnaban <921> kai <2532> saulon <4569> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> proskeklhmai <4341> (5766) autouv <846>

13:3 tote <5119> nhsteusantev <3522> (5660) kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) kai <2532> epiyentev <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autoiv <846> apelusan <630> (5656)

Kisah Para Rasul 14:23

14:23 ceirotonhsantev <5500> (5660) de <1161> autoiv <846> kat <2596> ekklhsian <1577> presbuterouv <4245> proseuxamenoi <4336> (5666) meta <3326> nhsteiwn <3521> pareyento <3908> (5639) autouv <846> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> on <3739> pepisteukeisan <4100> (5715)

Kisah Para Rasul 27:33

27:33 acri <891> de <1161> ou <3739> hmera <2250> hmellen <3195> (5707) ginesyai <1096> (5738) parekalei <3870> (5707) o <3588> paulov <3972> apantav <537> metalabein <3335> (5629) trofhv <5160> legwn <3004> (5723) tessareskaidekathn <5065> shmeron <4594> hmeran <2250> prosdokwntev <4328> (5723) asitoi <777> diateleite <1300> (5719) mhyen <3367> proslabomenoi <4355> (5642)TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA