TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 11:13-16

11:13 kata <2596> pistin <4102> apeyanon <599> (5627) outoi <3778> pantev <3956> mh <3361> komisamenoi <2865> (5671) tav <3588> epaggeliav <1860> alla <235> porrwyen <4207> autav <846> idontev <1492> (5631) kai <2532> aspasamenoi <782> (5666) kai <2532> omologhsantev <3670> (5660) oti <3754> xenoi <3581> kai <2532> parepidhmoi <3927> eisin <1510> (5748) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

11:14 oi <3588> gar <1063> toiauta <5108> legontev <3004> (5723) emfanizousin <1718> (5719) oti <3754> patrida <3968> epizhtousin <1934> (5719)

11:15 kai <2532> ei <1487> men <3303> ekeinhv <1565> emnhmoneuon <3421> (5707) af <575> hv <3739> exebhsan <1545> (5627) eicon <2192> (5707) an <302> kairon <2540> anakamqai <344> (5658)

11:16 nun <3568> de <1161> kreittonov <2909> oregontai <3713> (5731) tout <5124> estin <1510> (5748) epouraniou <2032> dio <1352> ouk <3756> epaiscunetai <1870> (5736) autouv <846> o <3588> yeov <2316> yeov <2316> epikaleisyai <1941> (5745) autwn <846> htoimasen <2090> (5656) gar <1063> autoiv <846> polin <4172>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA