TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:5-10

10:5 dio <1352> eisercomenov <1525> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> legei <3004> (5719) yusian <2378> kai <2532> prosforan <4376> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) swma <4983> de <1161> kathrtisw <2675> (5668) moi <3427>

10:6 olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> eudokhsav <2106> (5656)

10:7 tote <5119> eipon <2036> (5627) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) en <1722> kefalidi <2777> bibliou <975> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> emou <1700> tou <3588> poihsai <4160> (5658) o <3588> yeov <2316> to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

10:8 anwteron <511> legwn <3004> (5723) oti <3754> yusiav <2378> kai <2532> prosforav <4376> kai <2532> olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) oude <3761> eudokhsav <2106> (5656) aitinev <3748> kata <2596> nomon <3551> prosferontai <4374> (5743)

10:9 tote <5119> eirhken <2046> (5758) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) tou <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> anairei <337> (5719) to <3588> prwton <4413> ina <2443> to <3588> deuteron <1208> sthsh <2476> (5661)

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA