TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 4:13

4:13 mecri <3360> katanthswmen <2658> (5661) oi <3588> pantev <3956> eiv <1519> thn <3588> enothta <1775> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> andra <435> teleion <5046> eiv <1519> metron <3358> hlikiav <2244> tou <3588> plhrwmatov <4138> tou <3588> cristou <5547>

Efesus 4:15

4:15 alhyeuontev <226> (5723) de <1161> en <1722> agaph <26> auxhswmen <837> (5661) eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> cristov <5547>

Efesus 4:22-24

4:22 apoyesyai <659> (5641) umav <5209> kata <2596> thn <3588> proteran <4387> anastrofhn <391> ton <3588> palaion <3820> anyrwpon <444> ton <3588> fyeiromenon <5351> (5746) kata <2596> tav <3588> epiyumiav <1939> thv <3588> apathv <539>

4:23 ananeousyai <365> (5745) de <1161> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> noov <3563> umwn <5216>

4:24 kai <2532> endusasyai <1746> (5670) ton <3588> kainon <2537> anyrwpon <444> ton <3588> kata <2596> yeon <2316> ktisyenta <2936> (5685) en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> osiothti <3742> thv <3588> alhyeiav <225>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA