TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 4:38-41

4:38 anastav <450> (5631) de <1161> apo <575> thv <3588> sunagwghv <4864> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> penyera <3994> de <1161> tou <3588> simwnov <4613> hn <1510> (5713) sunecomenh <4912> (5746) puretw <4446> megalw <3173> kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> peri <4012> authv <846>

4:39 kai <2532> epistav <2186> (5631) epanw <1883> authv <846> epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> puretw <4446> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> paracrhma <3916> de <1161> anastasa <450> (5631) dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>

4:40 dunontov <1416> (5723) de <1161> tou <3588> hliou <2246> apantev <537> osoi <3745> eicon <2192> (5707) asyenountav <770> (5723) nosoiv <3554> poikilaiv <4164> hgagon <71> (5627) autouv <846> prov <4314> auton <846> o <3588> de <1161> eni <1520> ekastw <1538> autwn <846> tav <3588> ceirav <5495> epitiyeiv <2007> (5723) eyerapeuen <2323> (5707) autouv <846>

4:41 exhrceto <1831> (5711) de <1161> kai <2532> daimonia <1140> apo <575> pollwn <4183> krazonta <2896> (5723) kai <2532> legonta <3004> (5723) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> epitimwn <2008> (5723) ouk <3756> eia <1439> (5707) auta <846> lalein <2980> (5721) oti <3754> hdeisan <1492> (5715) ton <3588> criston <5547> auton <846> einai <1510> (5750)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.29 detik
dipersembahkan oleh YLSA