TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 3:2-6

3:2 epi <1909> arcierewv <749> anna <452> kai <2532> kaiafa <2533> egeneto <1096> (5633) rhma <4487> yeou <2316> epi <1909> iwannhn <2491> ton <3588> zacariou <2197> uion <5207> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:3 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> pasan <3956> pericwron <4066> tou <3588> iordanou <2446> khrusswn <2784> (5723) baptisma <908> metanoiav <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

3:4 wv <5613> gegraptai <1125> (5769) en <1722> biblw <976> logwn <3056> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

3:5 pasa <3956> faragx <5327> plhrwyhsetai <4137> (5701) kai <2532> pan <3956> orov <3735> kai <2532> bounov <1015> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> estai <1510> (5704) ta <3588> skolia <4646> eiv <1519> euyeiav <2117> kai <2532> ai <3588> traceiai <5138> eiv <1519> odouv <3598> leiav <3006>

3:6 kai <2532> oqetai <3700> (5695) pasa <3956> sarx <4561> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA