TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 8:19-23

8:19 h <3588> gar <1063> apokaradokia <603> thv <3588> ktisewv <2937> thn <3588> apokaluqin <602> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> yeou <2316> apekdecetai <553> (5736)

8:20 th <3588> gar <1063> mataiothti <3153> h <3588> ktisiv <2937> upetagh <5293> (5648) ouc <3756> ekousa <1635> alla <235> dia <1223> ton <3588> upotaxanta <5293> (5660) ef <1909> elpidi <1680>

8:21 oti <3754> kai <2532> auth <846> h <3588> ktisiv <2937> eleuyerwyhsetai <1659> (5701) apo <575> thv <3588> douleiav <1397> thv <3588> fyorav <5356> eiv <1519> thn <3588> eleuyerian <1657> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> teknwn <5043> tou <3588> yeou <2316>

8:22 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> pasa <3956> h <3588> ktisiv <2937> sustenazei <4959> (5719) kai <2532> sunwdinei <4944> (5719) acri <891> tou <3588> nun <3568>

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA