TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 6:19-24

6:19 mh <3361> yhsaurizete <2343> (5720) umin <5213> yhsaurouv <2344> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> opou <3699> shv <4597> kai <2532> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> diorussousin <1358> (5719) kai <2532> kleptousin <2813> (5719)

6:20 yhsaurizete <2343> (5720) de <1161> umin <5213> yhsaurouv <2344> en <1722> ouranw <3772> opou <3699> oute <3777> shv <4597> oute <3777> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> ou <3756> diorussousin <1358> (5719) oude <3761> kleptousin <2813> (5719)

6:21 opou <3699> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yhsaurov <2344> sou <4675> ekei <1563> estai <1510> (5704) [kai] <2532> h <3588> kardia <2588> sou <4675>

6:22 o <3588> lucnov <3088> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> ofyalmov <3788> ean <1437> oun <3767> h <1510> (5753) o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> aplouv <573> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> fwteinon <5460> estai <1510> (5704)

6:23 ean <1437> de <1161> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> ponhrov <4190> h <1510> (5753) olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> skoteinon <4652> estai <1510> (5704) ei <1487> oun <3767> to <3588> fwv <5457> to <3588> en <1722> soi <4671> skotov <4655> estin <1510> (5748) to <3588> skotov <4655> poson <4214>

6:24 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>

Lukas 11:34-36

11:34 o <3588> lucnov <3088> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> otan <3752> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> aplouv <573> h <1510> (5753) kai <2532> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> fwteinon <5460> estin <1510> (5748) epan <1875> de <1161> ponhrov <4190> h <1510> (5753) kai <2532> to <3588> swma <4983> sou <4675> skoteinon <4652>

11:35 skopei <4648> (5720) oun <3767> mh <3361> to <3588> fwv <5457> to <3588> en <1722> soi <4671> skotov <4655> estin <1510> (5748)

11:36 ei <1487> oun <3767> to <3588> swma <4983> sou <4675> olon <3650> fwteinon <5460> mh <3361> econ <2192> (5723) merov <3313> ti <5100> skoteinon <4652> estai <1510> (5704) fwteinon <5460> olon <3650> wv <5613> otan <3752> o <3588> lucnov <3088> th <3588> astraph <796> fwtizh <5461> (5725) se <4571>

Lukas 12:33-34

12:33 pwlhsate <4453> (5657) ta <3588> uparconta <5224> (5723) umwn <5216> kai <2532> dote <1325> (5628) elehmosunhn <1654> poihsate <4160> (5657) eautoiv <1438> ballantia <905> mh <3361> palaioumena <3822> (5746) yhsauron <2344> anekleipton <413> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> opou <3699> klepthv <2812> ouk <3756> eggizei <1448> (5719) oude <3761> shv <4597> diafyeirei <1311> (5719)

12:34 opou <3699> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yhsaurov <2344> umwn <5216> ekei <1563> kai <2532> h <3588> kardia <2588> umwn <5216> estai <1510> (5704)

Lukas 16:13

16:13 oudeiv <3762> oikethv <3610> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA