TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 3:13-17

3:13 tote <5119> paraginetai <3854> (5736) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> epi <1909> ton <3588> iordanhn <2446> prov <4314> ton <3588> iwannhn <2491> tou <3588> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846>

3:14 o <3588> de <1161> diekwluen <1254> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) egw <1473> creian <5532> ecw <2192> (5719) upo <5259> sou <4675> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> su <4771> erch <2064> (5736) prov <4314> me <3165>

3:15 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> afev <863> (5628) arti <737> outwv <3779> gar <1063> prepon <4241> (5901) estin <1510> (5748) hmin <2254> plhrwsai <4137> (5658) pasan <3956> dikaiosunhn <1343> tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846>

3:16 baptisyeiv <907> (5685) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> euyuv <2117> anebh <305> (5627) apo <575> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> idou <2400> (5628) hnewcyhsan <455> (5681) oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> eiden <1492> (5627) pneuma <4151> yeou <2316> katabainon <2597> (5723) wsei <5616> peristeran <4058> ercomenon <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

3:17 kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656)

Markus 1:9-11

1:9 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> hlyen <2064> (5627) ihsouv <2424> apo <575> nazaret <3478> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> ebaptisyh <907> (5681) eiv <1519> ton <3588> iordanhn <2446> upo <5259> iwannou <2491>

1:10 kai <2532> euyuv <2117> anabainwn <305> (5723) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> eiden <1492> (5627) scizomenouv <4977> (5746) touv <3588> ouranouv <3772> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> wv <5613> peristeran <4058> katabainon <2597> (5723) eiv <1519> auton <846>

1:11 kai <2532> fwnh <5456> [egeneto] <1096> (5633) ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> soi <4671> eudokhsa <2106> (5656)

Lukas 3:21

3:21 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> baptisyhnai <907> (5683) apanta <537> ton <3588> laon <2992> kai <2532> ihsou <2424> baptisyentov <907> (5685) kai <2532> proseucomenou <4336> (5740) anewcyhnai <455> (5683) ton <3588> ouranon <3772>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA