TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 13:44

13:44 omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> yhsaurw <2344> kekrummenw <2928> (5772) en <1722> tw <3588> agrw <68> on <3739> eurwn <2147> (5631) anyrwpov <444> ekruqen <2928> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> carav <5479> autou <846> upagei <5217> (5719) kai <2532> pwlei <4453> (5719) osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> agorazei <59> (5719) ton <3588> agron <68> ekeinon <1565>

Matius 22:5

22:5 oi <3588> de <1161> amelhsantev <272> (5660) aphlyon <565> (5627) ov <3739> men <3303> eiv <1519> ton <3588> idion <2398> agron <68> ov <3739> de <1161> epi <1909> thn <3588> emporian <1711> autou <846>

Matius 27:7

27:7 sumboulion <4824> de <1161> labontev <2983> (5631) hgorasan <59> (5656) ex <1537> autwn <846> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> eiv <1519> tafhn <5027> toiv <3588> xenoiv <3581>

Matius 27:10

27:10 kai <2532> edwkan <1325> (5656) auta <846> eiv <1519> ton <3588> agron <68> tou <3588> keramewv <2763> kaya <2505> sunetaxen <4929> (5656) moi <3427> kuriov <2962>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA