TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 6:46-49

6:46 ti <5101> de <1161> me <3165> kaleite <2564> (5719) kurie <2962> kurie <2962> kai <2532> ou <3756> poieite <4160> (5719) a <3739> legw <3004> (5719)

6:47 pav <3956> o <3588> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> me <3165> kai <2532> akouwn <191> (5723) mou <3450> twn <3588> logwn <3056> kai <2532> poiwn <4160> (5723) autouv <846> upodeixw <5263> (5692) umin <5213> tini <5101> estin <1510> (5748) omoiov <3664>

6:48 omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomounti <3618> (5723) oikian <3614> ov <3739> eskaqen <4626> (5656) kai <2532> ebayunen <900> (5656) kai <2532> eyhken <5087> (5656) yemelion <2310> epi <1909> thn <3588> petran <4073> plhmmurhv <4132> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) saleusai <4531> (5658) authn <846> dia <1223> to <3588> kalwv <2570> oikodomhsyai <3618> (5771) authn <846>

6:49 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) kai <2532> mh <3361> poihsav <4160> (5660) omoiov <3664> estin <1510> (5748) anyrwpw <444> oikodomhsanti <3618> (5660) oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> cwriv <5565> yemeliou <2310> h <3739> proserhxen <4366> (5656) o <3588> potamov <4215> kai <2532> euyuv <2117> sunepesen <4842> (5627) kai <2532> egeneto <1096> (5633) to <3588> rhgma <4485> thv <3588> oikiav <3614> ekeinhv <1565> mega <3173>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA