TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:6-9

17:6 mh <3361> eurontev <2147> (5631) de <1161> autouv <846> esuron <4951> (5707) iasona <2394> kai <2532> tinav <5100> adelfouv <80> epi <1909> touv <3588> politarcav <4173> bowntev <994> (5723) oti <3754> oi <3588> thn <3588> oikoumenhn <3625> anastatwsantev <387> (5660) outoi <3778> kai <2532> enyade <1759> pareisin <3918> (5748)

17:7 ouv <3739> upodedektai <5264> (5766) iaswn <2394> kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> apenanti <561> twn <3588> dogmatwn <1378> kaisarov <2541> prassousin <4238> (5719) basilea <935> eteron <2087> legontev <3004> (5723) einai <1510> (5750) ihsoun <2424>

17:8 etaraxan <5015> (5656) de <1161> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> touv <3588> politarcav <4173> akouontav <191> (5723) tauta <5023>

17:9 kai <2532> labontev <2983> (5631) to <3588> ikanon <2425> para <3844> tou <3588> iasonov <2394> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> apelusan <630> (5656) autouv <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA