TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 2:20-21

2:20 en <1722> megalh <3173> de <1161> oikia <3614> ouk <3756> estin <1510> (5748) monon <3440> skeuh <4632> crusa <5552> kai <2532> argura <693> alla <235> kai <2532> xulina <3585> kai <2532> ostrakina <3749> kai <2532> a <3739> men <3303> eiv <1519> timhn <5092> a <3739> de <1161> eiv <1519> atimian <819>

2:21 ean <1437> oun <3767> tiv <5100> ekkayarh <1571> (5661) eauton <1438> apo <575> toutwn <5130> estai <1510> (5704) skeuov <4632> eiv <1519> timhn <5092> hgiasmenon <37> (5772) eucrhston <2173> tw <3588> despoth <1203> eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> htoimasmenon <2090> (5772)



TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA