TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 150

150:1 <05797> wze <07549> eyqrb <01984> whwllh <06944> wsdqb <0410> la <01984> wllh <03050> hy <01984> wllh(150:1)

150:1 allhlouia <239> aineite <134> ton <3588> yeon <2316> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> autou <846> aineite <134> auton <846> en <1722> sterewmati <4733> dunamewv <1411> autou <846>

150:2 <01433> wldg <07230> brk <01984> whwllh <01369> wytrwbgb <01984> whwllh(150:2)

150:2 aineite <134> auton <846> epi <1909> taiv <3588> dunasteiaiv autou <846> aineite <134> auton <846> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> megalwsunhv <3172> autou <846>

150:3 <03658> rwnkw <05035> lbnb <01984> whwllh <07782> rpws <08629> eqtb <01984> whwllh(150:3)

150:3 aineite <134> auton <846> en <1722> hcw <2279> salpiggov <4536> aineite <134> auton <846> en <1722> qalthriw kai <2532> kiyara <2788>

150:4 <05748> bgwew <04482> Mynmb <01984> whwllh <04234> lwxmw <08596> Ptb <01984> whwllh(150:4)

150:4 aineite <134> auton <846> en <1722> tumpanw kai <2532> corw <5525> aineite <134> auton <846> en <1722> cordaiv kai <2532> organw

150:5 <08643> hewrt <06767> ylulub <01984> whwllh <08088> ems <06767> ylulub <01984> whwllh(150:5)

150:5 aineite <134> auton <846> en <1722> kumbaloiv <2950> euhcoiv aineite <134> auton <846> en <1722> kumbaloiv <2950> alalagmou

150:6 <03050> hy <01984> wllh <03050> hy <01984> llht <05397> hmsnh <03605> lk(150:6)

150:6 pasa <3956> pnoh <4157> ainesatw <134> ton <3588> kurion <2962> allhlouia <239> (151:1) outov <3778> o <3588> qalmov <5568> idiografov eiv <1519> dauid kai <2532> exwyen <1855> tou <3588> ariymou <706> ote <3753> emonomachsen tw <3588> goliad mikrov <3398> hmhn <1510> en <1722> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <1473> kai <2532> newterov <3501> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> epoimainon <4165> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> (151:2) ai <3588> ceirev <5495> mou <1473> epoihsan <4160> organon oi <3588> daktuloi <1147> mou <1473> hrmosan <718> qalthrion (151:3) kai <2532> tiv <5100> anaggelei <312> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> autov <846> kuriov <2962> autov <846> eisakouei <1522> (151:4) autov <846> exapesteilen <1821> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> hren <142> me <1473> ek <1537> twn <3588> probatwn <4263> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> ecrisen <5548> me <1473> en <1722> tw <3588> elaiw <1637> thv <3588> crisewv autou <846> (151:5) oi <3588> adelfoi <80> mou <1473> kaloi <2570> kai <2532> megaloi <3173> kai <2532> ouk <3364> eudokhsen <2106> en <1722> autoiv <846> kuriov <2962> (151:6) exhlyon <1831> eiv <1519> sunanthsin <4877> tw <3588> allofulw <246> kai <2532> epikathrasato me <1473> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autou <846> (151:7) egw <1473> de <1161> spasamenov <4685> thn <3588> par <3844> autou <846> macairan <3162> apekefalisa <607> auton <846> kai <2532> hra <142> oneidov <3681> ex <1537> uiwn <5207> israhl <2474>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA