Resource > Belajar Sendiri Bahasa Yunani (Yoppi) >  Belajar Sendiri Bahasa Yunani Berdasarkan Injil Yohanes > 
BAB 04. KATA BENDA: DEKLENSI II BERAKHIRAN ~ος 
 A. Penjelasan

Kata benda dalam kelompok ini mempunyai jumlah yang terbanyak. Karena itulah dirasakan perlu untuk membahasnya terlebih dahulu daripada kelompok deklensi I. Mereka pada umumnya bergender maskulin. Namun ada juga yang bergender feminin atau ganda. Pola deklensinya mengikuti contoh di bawah ini:

α;νθρωπος, ου, ο, manusia, laki-laki dewasa, suami

(ου adalah akhiran untuk genitif tunggal, ο adalah kata sandang dalam kasus nominatif yang dapat dikenakan kata benda itu sekaligus menjadi indikator gendernya. Kata sandang akan dibahas pada Bab 16).

 

tg.

jm.

nom.

ανθρωπος

ανθρωποι

vok.

ανθρωπε

ανθρωποι

ak.

ανθρωπον

αvνθρωπους

gen.

αvνθρωπου

αvνθρωπων

dat.

αvνθρωπω

αvνθρωποις

_ Hati-hati! Ada kelompok kata benda neuter deklensi ketiga yang juga berakhiran _ος, misalnya εθνος `bangsa' dan ορος `gunung'___Bab 12.

Khusus kata Ίησους `Yesus' atau `Yosua' (Kis 7:45, Ibr 4:8), berdeklensi sebagai berikut:

 

tg.

nom.

Ίησους

vok.

Ίησου

ak.

Ίησουν

gen.

Ίησου

dat.

Ίησου

 B. Firman Allah yang Hidup

13:16 αvμην αvμην λεγω υμιν, ουvκ εστιν δουλος μειζων του κυριου αυvτου ....

Aku berkata kepadamu:

Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,...

δουλος `hamba' mempunyai akar kata yang sama dengan δεω `aku mengikat'. Aplikasinya jelas, yaitu bahwa seorang hamba terikat kepada tuannya selama statusnya tidak berubah. Meskipun sekarang kita dipindahkan ke dalam kerajaan yang berbeda, ingatlah bahwa status kita tetap sama: sebagai δουλος `hamba'.

Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. (Rm 6:18)

 C. Kosakata dan Latihan

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar kata dari sebagian kata benda maskulin deklensi kedua. Penyusunan kata dilakukan berdasarkan kekerapannya muncul dalam PB. Jadi, 20 kata di bawah ini merupakan kata-kata benda maskulin deklensi kedua yang paling sering muncul dalam PB. Kemudan kata-kata tersebut disusun kembali menurut abjad. Anda diharapkan menghafal kata-kata yang diberikan dalam setiap tabel kosakata. Terdapat 110 kata dari kelompok ini yang perlu dihafal, terdiri dari 96 kata bergender maskulin, 8 feminin, dan 6 ganda, tersebar di Bab 4, 5 dan 6.

Kata benda berakhiran -ος

Maskulin: 20 kata

αγγελος

malaikat, utusan

νομος

hukum, hukum Taurat

αvδελφος

saudara, saudara seiman

οικος

rumah, keluarga

ανθρωπος

manusia, suami, laki-laki dewasa

ουvρανος

langit, surga, kiasan: Allah

δουλος

budak, pelayan

οvφθαλμος

mata, penglihatan

θανατος

kematian, maut

οχλος

orang banyak, khalayak

Ίησους

Yesus, Yosua

Παυλος

Paulus

κοσμος

dunia, semesta alam

Πετρος

Petrus

κυριος

tuan, Tuhan, pemilik

υιος

Anak, anak, keturunan

λαος

rakyat, bangsa, umat

Φαρισαιος

Farisi

λογος

kata, Firman, berita, perkara

Χριστος

Kristus, Mesias

Selanjutnya, tugas Anda adalah mengenal dan memahami kata-kata dalam bahasa Yunani yang digarisbawahi dan ditebalkan. Fokuskan perhatian Anda hanya pada kata-kata tersebut.

Perlu diingat bahwa pada umumnya sebuah kata dalam bahasa Yunani mengandung elemen-eleman gramatikal yang lengkap, yang memberikan informasi semantik (arti atau fungsi kata tersebut) maupun sintaksis (peran atau hubungannya dengan kata yang lain dalam frase atau klausa). Dengan demikian kata tersebut dapat ditempatkan secara logis di mana saja dalam frase atau klausa tanpa mengalami perubahan fungsi sintaksisnya. Konsekuensinya, urutan kata (word order) dalam bahasa Yunani tidak mengikuti pola umum, sebagaimana dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Anda akan mendapati banyak contoh untuk hal ini (lihat misalnya no. 7). Penguasaan Anda akan informasi gramatikal sebuah kata akan sangat membantu dalam tugas penerjemahan.

1

12:11 οτι πολλοι διV αυvτον υπηγον τωνΊουδαιων και εvπιστευον ειvς τον Ίησουν.

sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus.

2

4:19 λεγει αυvτω η γυνη, Κυριε, θεωρω οτι προφητης ει συ.

Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, (kini) aku tahu, bahwa Engkau seorang nabi."

3

1:9 V/Ην το φως το αvληθινον, ο φωτιζει παντα ανθρωπον, εvρχομενον ειvς τον κοσμον.

Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

4

1:17 οτι ο νομος δια Μωυσεως εvδοθη, η χαρις και η αvληθεια δια Ίησου Χριστου εvγενετο.

sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.

5

Mat 21:9 ....~Ωσαννα τω υιω Δαυιδ\ Ευvλογημενος ο εvρχομενος εvν οvνοματι κυριου\....

....Hosana bagi Anak Daud diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, ....

6

7:5 ουvδε γαρ οι αvδελφοι αυvτου εvπιστευον ειvς αυvτον.

Sebab saudara-saudara-Nya sendiri pun tidak percaya kepada-Nya.

7

14:24 ο μη αvγαπων με τους λογους μου ουv τηρει\ ....

Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti perkataan-Ku; ....

8

1:51 ....Άμην αvμην λεγω υμιν, οψεσθε τον ουvρανον αvνεωγοτα και τους αvγγελους του θεου αvναβαινοντας και καταβαινοντας εvπι τον υιον του αvνθρωπου.

.... "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia."

9

10:34 αvπεκριθη αυvτοις [ο] Ίησους, Ουvκ εστιν γεγραμμενον εvν τω νομω υμων οτιΈγω ειπα, Θεοι εvστε*

Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam hukum Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah?"

10

1:29 .... :Ιδε ο αvμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου.

.... "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia."

11

20:12 και θεωρει δυο αvγγελους εvν λευκοις καθεζομενους, ....

dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, ....

12

7:43 σχισμα ουν εvγενετο εvν τω οχλω διV αυvτον\

Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia.

13

Kis 19:11 Δυναμεις τε ουv τας τυχουσας ο θεος εvποιει δια των χειρων Παυλου,

Melalui tangan Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa,

14

21:15 {Οτε ουν ηvριστησαν λεγει τω Σιμωνι Πετρω ο Ίησους, ΣιμωνΊωαννου, αvγαπας με πλεον τουτων* λεγει αυvτω, Ναι, κυριε, συ οιδας οτι φιλω σε. ....

Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: "Simon bin Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini?" Jawabnya kepadaNya: "Ya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi-Mu."

15

8:2 :Ορθρου δε παλιν παρεγενετο ειvς το ιερον και πας ο λαος ηρχετο προς αυvτον....

Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. ....

16

15:15 ουvκετι λεγω υμας δουλους, οτι ο δουλος ουvκ οιδεν τι ποιει αυvτου ο κυριος\ ....

Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, ....

17

8:51 αvμην αvμην λεγω υμιν, εvαν τις τον εvμον λογον τηρηση, θανατον ουv μη θεωρηση ειvς τον αιvωνα.

"Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya."

18

2:17 ....~Ο ζηλος του οικου σου καταφαγεται με.

.... "Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku."

19

9:10 ελεγον ουν αυvτω, Πως [ουν] ηvνεωχθησαν σου οι οvφθαλμοι,*

Kata mereka kepadanya: "Bagaimana matamu menjadi melek?"

20

7:47 αvπεκριθησαν ουν αυvτοις οι Φαρισαιοι, Μη και υμεις πεπλανησθε*

Jawab orang-orang Farisi kepada mereka: "Adakah kamu juga disesatkan?"

Kata benda berakhiran -ος

Maskulin: 20 kata (lanjutan)

αvγρος

ladang, daerah

λιθος

batu

ανεμος

angin

μισθος

upah

αvποστολος

rasul, pesuruh

ναος

bait, Bait Allah, kuil

αρτος

roti, makanan

οινος

anggur

διδασκαλος

guru

Πιλατος

Pilatus

ηλιος

matahari

σταυρος

salib

θρονος

takhta

τοπος

tempat, lokasi, kesempatan

Ίακωβος

Yakobus

Φιλιππος

Filippus

καιρος

waktu, waktu yang tepat

φοβος

rasa takut, rasa hormat

καρπος

buah, hasil

χρονος

waktu, kesempatan

21

6:26 .... ζητειτε με ουvχ οτι ειδετε σημεια, αvλλV οτι εvφαγετε εvκ των αρτων και εvχορτασθητε.

.... kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan sebab kamu telah makan roti dan kenyang.

22

4:20 .... και υμεις λεγετε οτι εvν ~Ιεροσολυμοις εvστιν ο τοπος οπου προσκυνειν δει.

.... tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.

23

Kis 3:20 οπως αν ελθωσιν καιροι αvναψυξεως αvπο προσωπου του κυριου και αvποστειλη τον προκεχειρισμενον υμιν Χριστον, Ίησουν,

agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.

24

13:16 αvμην αvμην λεγω υμιν, ουvκ εστιν δουλος μειζων του κυριου αυvτου ουvδε αvποστολος μειζων του πεμψαντος αυvτον.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.

25

12:24 .... εvαν δε αvποθανη, πολυν καρπον φερει

.... tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

26

Mat 5:34 .... μη οvμοσαι ολως\ μητε εvν τω ουvρανω/|, οτι θρονος εvστιν του θεου,

.... Jangan pernah bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah,

27

1:38 .... οι δε ειπαν αυvτω, ~Ραββι _]191;ο λεγεται μεθερμηνευομενον Διδασκαλε), που μενεις*

.... Kata mereka kepada-Nya: "Rabi (artinya: Guru), di manakah Engkau tinggal?"

28

8:7 .... ~Ο αvναμαρτητος υμων πρωτος εvπV αυvτην βαλετω λιθον.

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya."

29

18:31 ειπεν ουν αυvτοις ο Πιλατος, Λαβετε αυvτον υμεις και κατα τον νομον υμων κρινατε αυvτον....

Kata Pilatus kepada mereka: "Ambillah Dia dan hakimilah Dia menurut hukum Taurat mu."

30

14:9 λεγει αυvτω ο Ίησους, Τοσουτω χρονω μεθV υμων ειvμι και ουvκ εγνωκας με, Φιλιππε* ....

Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? ...."

31

7:13 ουvδεις μεντοι παρρησια εvλαλει περι αυvτου δια τον φοβον τωνΊουδαιων.

Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena takut akan orang-orang Yahudi.

32

2:21 εvκεινος δε ελεγεν περι του ναου του σωματος αυvτου.

Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri.

33

1 Kor 15:7 επειτα ωφθη Ίακωβω, ειτα τοις αvποστολοις πασιν\

Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.

34

Mat 13:38 ο δε αvγρος εvστιν ο` κοσμος, το δε καλον σπερμα ουτοι ειvσιν οι υιοι της βασιλειας\ τα δε ζιζανια ειvσιν οι υιοι του πονηρου,

Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.

35

1:48 .... αvπεκριθη Ίησους και ειπεν αυvτω, Προ του σε Φιλιππον φωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε.

.... Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."

36

2:3 και υστερησαντος οινου λεγει η μητηρ του Ίησου προς αυvτον, Οινον ουvκ εχουσιν.

Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka tidak punya anggur."

37

Mat 13:43 Τοτε οι δικαιοι εvκλαμψουσιν ως ο ηλιος εvν τη βασιλεια του πατρος αυvτων....

Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka.....

38

6:18 η τε θαλασσα αvνεμου μεγαλου πνεοντος διεγειρετο.

sedang laut bergelora karena angin kencang.

39

4:36 ο θεριζων μισθον λαμβανει και συναγει καρπον ειvς ζωην αιvωνιον, ....

Penuai telah menerima upah dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, ....

40

19:17 και βασταζων εαυτω τον σταυρον εvξηλθεν ειvς τον λεγομενον Κρανιου Τοπον, ο λεγεται ~Εβραιστι Γολγοθα,

Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota.

 D. Highlight

Bacalah 1:1-18. Carilah dan tandai kata-kata benda dari deklensi II berakhiran -ος yang sudah Anda kenal dari daftar kosakataTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA