TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 3:13-18

3:13 tiv <5101> sofov <4680> kai <2532> episthmwn <1990> en <1722> umin <5213> deixatw <1166> (5657) ek <1537> thv <3588> kalhv <2570> anastrofhv <391> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> prauthti <4240> sofiav <4678>

3:14 ei <1487> de <1161> zhlon <2205> pikron <4089> ecete <2192> (5719) kai <2532> eriyeian <2052> en <1722> th <3588> kardia <2588> umwn <5216> mh <3361> katakaucasye <2620> (5737) kai <2532> qeudesye <5574> (5732) kata <2596> thv <3588> alhyeiav <225>

3:15 ouk <3756> estin <1510> (5748) auth <3778> h <3588> sofia <4678> anwyen <509> katercomenh <2718> (5740) alla <235> epigeiov <1919> qucikh <5591> daimoniwdhv <1141>

3:16 opou <3699> gar <1063> zhlov <2205> kai <2532> eriyeia <2052> ekei <1563> akatastasia <181> kai <2532> pan <3956> faulon <5337> pragma <4229>

3:17 h <3588> de <1161> anwyen <509> sofia <4678> prwton <4412> men <3303> agnh <53> estin <1510> (5748) epeita <1899> eirhnikh <1516> epieikhv <1933> eupeiyhv <2138> mesth <3324> eleouv <1656> kai <2532> karpwn <2590> agaywn <18> adiakritov <87> anupokritov <505>

3:18 karpov <2590> de <1161> dikaiosunhv <1343> en <1722> eirhnh <1515> speiretai <4687> (5743) toiv <3588> poiousin <4160> (5723) eirhnhn <1515>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA