TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 9:42-50

9:42 kai <2532> ov <3739> an <302> skandalish <4624> (5661) ena <1520> twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) kalon <2570> estin <1510> (5748) autw <846> mallon <3123> ei <1487> perikeitai <4029> (5736) mulov <3458> onikov <3684> peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> beblhtai <906> (5769) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281>

9:43 kai <2532> ean <1437> skandalish <4624> (5661) se <4571> h <3588> ceir <5495> sou <4675> apokoqon <609> (5657) authn <846> kalon <2570> estin <1510> (5748) se <4571> kullon <2948> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> h <2228> tav <3588> duo <1417> ceirav <5495> econta <2192> (5723) apelyein <565> (5629) eiv <1519> thn <3588> geennan <1067> eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> asbeston <762>

9:44

9:45 kai <2532> ean <1437> o <3588> pouv <4228> sou <4675> skandalizh <4624> (5725) se <4571> apokoqon <609> (5657) auton <846> kalon <2570> estin <1510> (5748) se <4571> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> cwlon <5560> h <2228> touv <3588> duo <1417> podav <4228> econta <2192> (5723) blhyhnai <906> (5683) eiv <1519> thn <3588> geennan <1067>

9:46

9:47 kai <2532> ean <1437> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> skandalizh <4624> (5725) se <4571> ekbale <1544> (5628) auton <846> kalon <2570> se <4571> estin <1510> (5748) monofyalmon <3442> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> h <2228> duo <1417> ofyalmouv <3788> econta <2192> (5723) blhyhnai <906> (5683) eiv <1519> geennan <1067>

9:48 opou <3699> o <3588> skwlhx <4663> autwn <846> ou <3756> teleuta <5053> (5719) kai <2532> to <3588> pur <4442> ou <3756> sbennutai <4570> (5743)

9:49 pav <3956> gar <1063> puri <4442> alisyhsetai <233> (5701)

9:50 kalon <2570> to <3588> alav <217> ean <1437> de <1161> to <3588> alav <217> analon <358> genhtai <1096> (5638) en <1722> tini <5101> auto <846> artusete <741> (5692) ecete <2192> (5720) en <1722> eautoiv <1438> ala <217> kai <2532> eirhneuete <1514> (5720) en <1722> allhloiv <240>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA