TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 24:27-31

24:27 kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> mwusewv <3475> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> diermhneusen <1329> (5656) autoiv <846> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> grafaiv <1124> ta <3588> peri <4012> eautou <1438>

24:28 kai <2532> hggisan <1448> (5656) eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> ou <3757> eporeuonto <4198> (5711) kai <2532> autov <846> prosepoihsato <4364> (5668) porrwteron <4208> poreuesyai <4198> (5738)

24:29 kai <2532> parebiasanto <3849> (5662) auton <846> legontev <3004> (5723) meinon <3306> (5657) mey <3326> hmwn <2257> oti <3754> prov <4314> esperan <2073> estin <1510> (5748) kai <2532> kekliken <2827> (5758) hdh <2235> h <3588> hmera <2250> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) tou <3588> meinai <3306> (5658) sun <4862> autoiv <846>

24:30 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> katakliyhnai <2625> (5683) auton <846> met <3326> autwn <846> labwn <2983> (5631) ton <3588> arton <740> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> klasav <2806> (5660) epedidou <1929> (5707) autoiv <846>

24:31 autwn <846> de <1161> dihnoicyhsan <1272> (5681) oi <3588> ofyalmoi <3788> kai <2532> epegnwsan <1921> (5627) auton <846> kai <2532> autov <846> afantov <855> egeneto <1096> (5633) ap <575> autwn <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA