TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 23:26-30

23:26 klaudiov <2804> lusiav <3079> tw <3588> kratistw <2903> hgemoni <2232> fhliki <5344> cairein <5463> (5721)

23:27 ton <3588> andra <435> touton <5126> sullhmfyenta <4815> (5685) upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> mellonta <3195> (5723) anaireisyai <337> (5745) up <5259> autwn <846> epistav <2186> (5631) sun <4862> tw <3588> strateumati <4753> exeilamhn <1807> (5639) maywn <3129> (5631) oti <3754> rwmaiov <4514> estin <1510> (5748)

23:28 boulomenov <1014> (5740) te <5037> epignwnai <1921> (5629) thn <3588> aitian <156> di <1223> hn <3739> enekaloun <1458> (5707) autw <846> [kathgagon <2609> (5627) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892> autwn] <846>

23:29 on <3739> euron <2147> (5627) egkaloumenon <1458> (5746) peri <4012> zhthmatwn <2213> tou <3588> nomou <3551> autwn <846> mhden <3367> de <1161> axion <514> yanatou <2288> h <2228> desmwn <1199> econta <2192> (5723) egklhma <1462>

23:30 mhnuyeishv <3377> (5685) de <1161> moi <3427> epiboulhv <1917> eiv <1519> ton <3588> andra <435> esesyai <1510> (5705) exauthv <1824> epemqa <3992> (5656) prov <4314> se <4571> paraggeilav <3853> (5660) kai <2532> toiv <3588> kathgoroiv <2725> legein <3004> (5721) prov <4314> auton <846> epi <1909> sou <4675>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA