TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 13:15-18

13:15 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> dounai <1325> (5629) pneuma <4151> th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> ina <2443> kai <2532> lalhsh <2980> (5661) h <3588> eikwn <1504> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> poihsh <4160> (5661) [ina] <2443> osoi <3745> ean <1437> mh <3361> proskunhswsin <4352> (5661) th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> apoktanywsin <615> (5686)

13:16 kai <2532> poiei <4160> (5719) pantav <3956> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> plousiouv <4145> kai <2532> touv <3588> ptwcouv <4434> kai <2532> touv <3588> eleuyerouv <1658> kai <2532> touv <3588> doulouv <1401> ina <2443> dwsin <1325> (5632) autoiv <846> caragma <5480> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> thv <3588> dexiav <1188> h <2228> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> autwn <846>

13:17 [kai] <2532> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> dunhtai <1410> (5741) agorasai <59> (5658) h <2228> pwlhsai <4453> (5658) ei <1487> mh <3361> o <3588> ecwn <2192> (5723) to <3588> caragma <5480> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yhriou <2342> h <2228> ton <3588> ariymon <706> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

13:18 wde <5602> h <3588> sofia <4678> estin <1510> (5748) o <3588> ecwn <2192> (5723) noun <3563> qhfisatw <5585> (5657) ton <3588> ariymon <706> tou <3588> yhriou <2342> ariymov <706> gar <1063> anyrwpou <444> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> ariymov <706> autou <846> exakosioi <1812> exhkonta <1835> ex <1803>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA