TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 6:7

6:7 kai <2532> proskaleitai <4341> (5736) touv <3588> dwdeka <1427> kai <2532> hrxato <756> (5662) autouv <846> apostellein <649> (5721) duo <1417> duo <1417> kai <2532> edidou <1325> (5707) autoiv <846> exousian <1849> twn <3588> pneumatwn <4151> twn <3588> akayartwn <169>

Markus 14:13

14:13 kai <2532> apostellei <649> (5719) duo <1417> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> apanthsei <528> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA