TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 16:1--18:33

Konteks
Hagar dan Ismael
16:1 Adapun Sarai, l  isteri Abram itu, tidak beranak. m  Ia mempunyai seorang hamba perempuan, n  orang Mesir, Hagar o  namanya. 16:2 Berkatalah Sarai kepada Abram: "Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak 1 . p  Karena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah q  aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. 16:3 Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah sepuluh tahun r  tinggal di tanah Kanaan s --,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya. 16:4 Abram menghampiri Hagar, t  lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya u  itu. 16:5 Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara aku v  dan engkau." 16:6 Kata Abram kepada Sarai: "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; w  perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik." Lalu Sarai menindas x  Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. 16:7 Lalu Malaikat TUHAN 2  y  menjumpainya dekat suatu mata air z  di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. a  16:8 Katanya: "Hagar, b  hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? c " Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." 16:9 Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." 16:10 Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung d  karena banyaknya." 16:11 Selanjutnya kata Malaikat TUHAN e  itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki f  dan akan menamainya g  Ismael 3 , h  sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan i  atasmu itu. 16:12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai j  liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua 4  saudaranya. k " 16:13 Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi. l " Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? m " 16:14 Sebab itu sumur n  tadi disebutkan orang: sumur Lahai-Roi; o  letaknya antara Kadesh p  dan Bered. 16:15 Lalu Hagar q  melahirkan seorang anak laki-laki r  bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael. s  16:16 Abram berumur delapan puluh enam tahun, t  ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.
Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham
17:1 Ketika Abram berumur u  sembilan puluh sembilan tahun 5 , maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram v  dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, w  hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. x  17:2 Aku akan mengadakan perjanjian 6  antara Aku dan engkau, y  dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. z " 17:3 Lalu sujudlah a  Abram, dan Allah berfirman kepadanya: 17:4 "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: b  Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. c  17:5 Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham 7 , d  karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. e  17:6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; f  engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu g  akan berasal raja-raja. 17:7 Aku akan mengadakan perjanjian h  i  antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian j  k  yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu 8  l  dan Allah keturunanmu. m  17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu n  akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, o  yakni seluruh tanah Kanaan p  akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya 9 ; dan Aku akan menjadi Allah q  mereka." 17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, r  engkau dan keturunanmu turun-temurun. s  17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; t  17:11 haruslah dikerat kulit khatanmu 10  u  dan itulah akan menjadi tanda perjanjian v  antara Aku dan kamu. 17:12 Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, w  yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: x  baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; y  maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian z  yang kekal. 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, a  maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: b  ia telah mengingkari perjanjian-Ku. c " 17:15 Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: "Tentang isterimu Sarai, d  janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara 11 , e  itulah namanya. 17:16 Aku akan memberkatinya, dan dari padanya f  juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; g  raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya." 17:17 Lalu tertunduklah h  Abraham dan tertawa 12  i  serta berkata dalam hatinya: "Mungkinkah bagi seorang yang berumur j  seratus tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sara, yang telah berumur k  sembilan puluh tahun itu melahirkan seorang anak?" 17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael l  diperkenankan hidup di hadapan-Mu! m " 17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki n  bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, o  dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia p  menjadi perjanjian q  yang kekal untuk keturunannya. 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; r  ia akan memperanakkan dua belas raja, s  dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa t  yang besar. 17:21 Tetapi perjanjian-Ku u  akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu v  tahun yang akan datang w  pada waktu seperti ini juga." 17:22 Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah x  Allah meninggalkan Abraham. 17:23 Setelah itu Abraham memanggil Ismael, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, y  juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. z  17:24 Abraham berumur a  sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya. b  17:25 Dan Ismael, c  anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya. 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat. 17:27 Dan semua orang dari isi rumah d  Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.
Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham
18:1 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham e  dekat pohon tarbantin di Mamre, f  sedang ia duduk di pintu kemahnya g  waktu hari panas terik. 18:2 Ketika ia mengangkat mukanya, h  ia melihat tiga orang 13  i  berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, j  18:3 serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih k  tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu l  ini. 18:4 Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu m  dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini; 18:5 biarlah kuambil sepotong roti, n  supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: "Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu." 18:6 Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata: "Segeralah! Ambil tiga sukat tepung yang terbaik! Remaslah itu dan buatlah roti o  bundar!" 18:7 Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu p  yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. 18:8 Kemudian diambilnya dadih q  dan susu r  serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang s  itu; dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. 18:9 Lalu kata mereka kepadanya: "Di manakah Sara, t  isterimu?" Jawabnya: "Di sana, di dalam kemah. u " 18:10 Dan firman-Nya: "Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan v  mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. w " Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang-Nya. 18:11 Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya x  dan Sara telah mati haid. y  18:12 Jadi tertawalah z  Sara dalam hatinya, katanya: "Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku a  sudah tua?" 18:13 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Abraham: "Mengapakah Sara tertawa dan berkata: Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? b  18:14 Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk TUHAN 14 ? c  Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, d  Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. e " 18:15 Lalu Sara menyangkal, katanya: "Aku tidak tertawa," sebab ia takut; tetapi TUHAN berfirman: "Tidak, memang engkau tertawa!"
Doa syafaat Abraham untuk Sodom
18:16 Lalu berangkatlah orang-orang f  itu dari situ dan memandang ke arah Sodom; dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 18:17 Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham g  apa yang hendak Kulakukan h  ini? 18:18 Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa i  yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? 18:19 Sebab Aku telah memilih dia, j  supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya k  dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN 15 , l  dengan melakukan kebenaran dan keadilan, m  dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-Nya n  kepadanya." 18:20 Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: "Sesungguhnya banyak o  keluh kesah orang tentang Sodom p  dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat q  dosanya 16 . 18:21 Baiklah Aku turun r  untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya." 18:22 Lalu berpalinglah orang-orang s  itu dari situ dan berjalan ke Sodom, t  tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan TUHAN 17 . u  18:23 Abraham datang mendekat dan berkata: "Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? v  18:24 Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? w  18:25 Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, x  membunuh orang benar y  bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama z  dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim a  segenap bumi tidak menghukum dengan adil? b " 18:26 TUHAN berfirman: "Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. c " 18:27 Abraham menyahut: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. d  18:28 Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?" Firman-Nya: "Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana." 18:29 Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: "Sekiranya empat puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu." 18:30 Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, e  kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana." 18:31 Katanya: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu." 18:32 Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali f  ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh g  itu." 18:33 Lalu pergilah h  TUHAN, setelah Ia selesai berfirman i  kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. j 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:2]  1 Full Life : TUHAN TIDAK MEMBERI AKU MELAHIRKAN ANAK.

Nas : Kej 16:2

Di Mesopotamia biasanya seorang istri yang mandul membiarkan pelayannya melahirkan anak. Anak-anak itu dianggap sebagai anak sang istri.

 1. 1) Terlepas dari kebiasaan ini, usaha Abram dan Sarai untuk memperoleh anak melalui Hagar bukan merupakan cara Allah (bd. Kej 2:24).
 2. 2) PB menyamakan putra Hagar dengan hasil usaha manusia -- "diperanakkan menurut daging" dan bukan "menurut Roh" (Gal 4:29). Dengan kata lain, tidak pernah dapat dibenarkan untuk mencoba mencapai maksud Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Roh, pengharapan yang tekun, dan doa yang yakin.

[16:7]  2 Full Life : MALAIKAT TUHAN.

Nas : Kej 16:7

Sementara kisahnya berlanjut, "malaikat Tuhan" dinyatakan sebagai Allah sendiri yang berbicara kepada Hagar (ayat Kej 16:13; bd. Kej 18:1; Hak 6:12,14).

[16:11]  3 Full Life : ISMAEL.

Nas : Kej 16:11

Nama "Ismael" berarti "Allah mendengarkan" dan menandakan bahwa Allah melihat serta menanggapi tindakan Abram dan Sarai yang tidak adil terhadap Hagar. Nama itu adalah hukuman terhadap Abram, yang menunjukkan bahwa Allah membenci semua bentuk ketidakadilan di dalam umat-Nya. Bahwa Allah akan menghukum seseorang karena melakukan kesalahan terhadap seorang anggota gereja ditekankan dalam PB

(lihat cat. --> Kol 3:25).

[atau ref. Kol 3:25]

[16:12]  4 Full Life : MENENTANG SEMUA.

Nas : Kej 16:12

Ismael, dan juga keturunannya, akan menjadi orang yang sering berselisih, namun perkasa dan berani. Keinginannya untuk berselisih dapat dipergunakan dalam pergumulan untuk Allah atau melawan Allah. Pilihan ada di tangannya.

[17:1]  5 Full Life : SEMBILAN PULUH SEMBILAN TAHUN.

Nas : Kej 17:1

Abram kini berusia sembilan puluh sembilan tahun dan Sarai jauh melampaui usia yang mampu melahirkan anak. Tetapi tiga belas tahun setelah kelahiran Ismael dan dua puluh empat tahun setelah janji Allah yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dengan suatu berita dan sebuah tuntutan.

 1. 1) Allah menyatakan diri sebagai "Allah Yang Mahakuasa" (Ibr. _El Shaddai_), yang artinya bahwa Ia dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebagai Allah Yang Mahakuasa, Ia dapat menggenapi semua janji-Nya ketika secara alami tidak mungkin digenapi lagi. Dengan demikian anak Abram yang dijanjikan itu akan lahir ke dalam dunia oleh suatu mukjizat (bd. ayat Kej 17:15-19; 35:11; Yes 13:6; Rom 4:19; Ibr 11:12).
 2. 2) Allah menuntut bahwa Abram berjalan di hadapan-Nya dengan tidak bercela (yaitu, mengabdi sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah). Sama seperti iman Abram diperlukan untuk menerima perjanjian Allah, demikian pula suatu usaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan Allah dituntut bagi kesinambungan berkat-berkat perjanjian dengan Allah (bd. Kej 22:16-18). Iman Abram harus disertai ketaatan

  (lihat cat. --> Rom 1:5),

  [atau ref. Rom 1:5]

  jikalau tidak dia akan dinyatakan tak mampu berperan serta dalam maksud-maksud abadi Allah

  (lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

  Dengan kata lain, semua janji dan mukjizat Allah hanya akan terjadi ketika umat-Nya berusaha untuk hidup tidak bercacat dan hati mereka tetap terarah kepada-Nya (bd. Kej 5:24; 6:9; Ul 13:4;

  lihat cat. --> Mat 17:20).

  [atau ref. Mat 17:20]

[17:2]  6 Full Life : MENGADAKAN PERJANJIAN

Nas : Kej 17:2

(versi Inggris NIV -- perjanjian-Ku). Dahulu Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abram untuk memberikan kepadanya negeri perjanjian (pasal Kej 15:1-21); kini Dia memperbaharui janji tersebut dengan menyatakan bahwa dari keturunan Abram akan muncul banyak bangsa dan raja (ayat Kej 17:6), bahwa Tuhan akan menjadi Allah atas keturunannya itu, dan bahwa Sarai istrinya itu, akan melahirkan seorang putra serta menjadi ibu dari berbagai bangsa dan raja (ayat Kej 17:15-16). Abram dan keturunannya akan melihat penggenapan perjanjian itu ketika mereka mengikat diri kepada Allah dan kewajiban-kewajiban perjanjian (ayat Kej 17:9-14;

lihat cat. --> Kej 15:6).

[atau ref. Kej 15:6]

[17:5]  7 Full Life : ABRAM ... ABRAHAM.

Nas : Kej 17:5

Abram berarti "bapa yang mulia"; Abraham berarti "bapa banyak orang"

(lihat cat. --> Kej 17:7 berikutnya;

[atau ref. Kej 17:7]

bd. Neh 9:7; Rom 4:17). Hubungan yang baru dengan Allah sering kali menuntut nama yang baru untuk menandakan hubungan yang baru itu.

[17:7]  8 Full Life : AKU MENJADI ALLAHMU.

Nas : Kej 17:7

Hakikat dan realitas perjanjian Abraham ialah Allah yang memberikan diri-Nya kepada Abraham dan keturunannya (ayat Kej 17:7-8). Janji Allah untuk "menjadi Allahmu" adalah janji terbesar dalam Alkitab. Janji ini merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Ini berarti bahwa Allah tanpa pamrih mengikat diri kepada umat-Nya yang setia untuk menjadi Allah mereka, perisai, dan upah mereka (bd.

lihat cat. --> Kej 15:1).

[atau ref. Kej 15:1]

Ini juga berarti bahwa kasih karunia, pengampunan, janji-janji, perlindungan, bimbingan, kebaikan, pertolongan, dan berkat diberikan kepada mereka di dalam kasih (bd. Yer 11:4; 24:7; 30:22; 32:28; Yeh 11:20; Yeh 36:28; Za 8:8). Semua orang Kristen mewarisi janji yang sama melalui iman kepada Kristus (Gal 3:15).

[17:8]  9 Full Life : MILIKMU UNTUK SELAMA-LAMANYA.

Nas : Kej 17:8

Tanah Kanaan dijanjian kepada Abraham dan keturunan lahiriahnya (Kej 12:7; 13:15; 15:7,18-21). Perjanjian itu bersifat "abadi" dari sudut pandangan Allah. Perjanjian itu hanya dapat dibatalkan oleh keturunan Abraham (Yes 24:5; Yer 31:32) sehingga pemilikan tanah itu tergantung pada ketaatan kepada Allah (ayat Kej 17:9;

lihat cat. --> Kej 17:1;

[atau ref. Kej 17:1]

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[17:11]  10 Full Life : DIKERAT KULIT KHATANMU.

Nas : Kej 17:11

Sunat merupakan tanda dan meterai dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya.

 1. 1) Sunat adalah tanda bahwa mereka telah menerima perjanjian Allah dan Allah menjadi Tuhan mereka.
 2. 2) Sunat merupakan meterai kebenaran yang mereka miliki oleh iman (Kej 15:6; Rom 4:11).
 3. 3) Sunat akan mengingatkan umat itu akan janji-janji Allah kepada mereka dan tanggung jawab pribadi yang harus mereka penuhi.

[17:15]  11 Full Life : SARA.

Nas : Kej 17:15

Sara berarti "putri raja" dan menunjuk pada kedudukannya sebagai "ibu bangsa-bangsa" dan raja-raja (ayat Kej 17:16).

[17:17]  12 Full Life : TERTAWA.

Nas : Kej 17:17

Tampaknya untuk sejenak Abraham sedikit tidak percaya (bd. Kej 18:12). Kita perlu maklum bahwa orang yang imannya kuat sekalipun kadang-kadang ragu-ragu juga. Apabila hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat, sambil berseru kepada Allah untuk memperbaharui iman kita.

[18:2]  13 Full Life : TIGA ORANG.

Nas : Kej 18:2

Salah satu dari ketiga orang itu rupanya menjadi manifestasi Allah dalam rupa manusia dan dua orang lainnya adalah malaikat dalam rupa manusia. Abraham mulanya mungkin tidak mengetahui bahwa mereka itu Allah dan malaikat.

[18:14]  14 Full Life : ADAKAH SESUATU APAPUN YANG MUSTAHIL UNTUK TUHAN?

Nas : Kej 18:14

Allah ingin agar kita paham bahwa Ia berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan-Nya. Yesus menekankan kebenaran ini ketika mengatakan, " ... bagi Allah segala sesuatu mungkin" (Mat 19:26).

[18:19]  15 Full Life : DIPERINTAHKANNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA ... TETAP HIDUP MENURUT JALAN YANG DITUNJUKKAN TUHAN.

Nas : Kej 18:19

Yang penting di dalam panggilan Abraham ialah maksud Allah agar dia menjadi pemimpin rohani dalam rumahnya dan mendidik anak-anaknya menuruti jalan Tuhan. Dengan dipanggilnya Abraham, Allah menetapkan ayah sebagai yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak agar "hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan"

(lihat cat. --> Ul 6:7;

[atau ref. Ul 6:7]

lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[18:20]  16 Full Life : SANGAT BERAT DOSANYA.

Nas : Kej 18:20

Allah tidak pernah mengabaikan dosa; Ia melihat setiap kejahatan, ketidakadilan, dan kebejatan yang dilakukan (bd. Kej 4:10; Mazm 34:18; Yak 5:4). Pada saat yang tepat, jikalau tidak ada pertobatan, Allah akan menghakimi dan menghukum. Tabiat Allah sendiri menuntut bahwa kejahatan dihukum.

[18:22]  17 Full Life : ABRAHAM MASIH TETAP BERDIRI DI HADAPAN TUHAN.

Nas : Kej 18:22

Karena perhatian akan Lot sekeluarga, Abraham berdoa agar Allah tidak membinasakan kota itu (ayat Kej 18:22-33). Allah menjawab doa Abraham, sekalipun bukan dengan cara yang diharapkan Abraham. Allah tidak menghukum orang benar bersama-sama dengan orang jahat. Ia menyelamatkan yang benar, tetapi membinasakan yang jahat. Pada hari murka Allah akan menimpa bumi ini

(lihat cat. --> 1Tes 5:2;

lihat cat. --> 2Tes 2:2),

[atau ref. 1Tes 5:2; 2Tes 2:2]

Allah telah berjanji untuk meloloskan orang yang benar

(lihat cat. --> Luk 21:36;

lihat cat. --> Wahy 3:10;

[atau ref. Luk 21:36; Wahy 3:10]

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA