TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 4:13-15

4:13 mecri <3360> katanthswmen <2658> (5661) oi <3588> pantev <3956> eiv <1519> thn <3588> enothta <1775> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> thv <3588> epignwsewv <1922> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> andra <435> teleion <5046> eiv <1519> metron <3358> hlikiav <2244> tou <3588> plhrwmatov <4138> tou <3588> cristou <5547>

4:14 ina <2443> mhketi <3371> wmen <1510> (5753) nhpioi <3516> kludwnizomenoi <2831> (5740) kai <2532> periferomenoi <4064> (5746) panti <3956> anemw <417> thv <3588> didaskaliav <1319> en <1722> th <3588> kubeia <2940> twn <3588> anyrwpwn <444> en <1722> panourgia <3834> prov <4314> thn <3588> meyodeian <3180> thv <3588> planhv <4106>

4:15 alhyeuontev <226> (5723) de <1161> en <1722> agaph <26> auxhswmen <837> (5661) eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> cristov <5547>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA