TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 1:4-7

1:4 kaywv <2531> exelexato <1586> (5668) hmav <2248> en <1722> autw <846> pro <4253> katabolhv <2602> kosmou <2889> einai <1510> (5750) hmav <2248> agiouv <40> kai <2532> amwmouv <299> katenwpion <2714> autou <846> en <1722> agaph <26>

1:5 proorisav <4309> (5660) hmav <2248> eiv <1519> uioyesian <5206> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> auton <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

1:6 eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> thv <3588> caritov <5485> autou <846> hv <3739> ecaritwsen <5487> (5656) hmav <2248> en <1722> tw <3588> hgaphmenw <25> (5772)

1:7 en <1722> w <3739> ecomen <2192> (5719) thn <3588> apolutrwsin <629> dia <1223> tou <3588> aimatov <129> autou <846> thn <3588> afesin <859> twn <3588> paraptwmatwn <3900> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> caritov <5485> autou <846>

Efesus 2:8-10

2:8 th <3588> gar <1063> cariti <5485> este <1510> (5748) seswsmenoi <4982> (5772) dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> touto <5124> ouk <3756> ex <1537> umwn <5216> yeou <2316> to <3588> dwron <1435>

2:9 ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> kauchshtai <2744> (5667)

2:10 autou <846> gar <1063> esmen <1510> (5748) poihma <4161> ktisyentev <2936> (5685) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> epi <1909> ergoiv <2041> agayoiv <18> oiv <3739> prohtoimasen <4282> (5656) o <3588> yeov <2316> ina <2443> en <1722> autoiv <846> peripathswmen <4043> (5661)TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA