TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 8:10-15

8:10 kai <2532> gnwmhn <1106> en <1722> toutw <5129> didwmi <1325> (5719) touto <5124> gar <1063> umin <5213> sumferei <4851> (5719) oitinev <3748> ou <3756> monon <3440> to <3588> poihsai <4160> (5658) alla <235> kai <2532> to <3588> yelein <2309> (5721) proenhrxasye <4278> (5662) apo <575> perusi <4070>

8:11 nuni <3570> de <1161> kai <2532> to <3588> poihsai <4160> (5658) epitelesate <2005> (5657) opwv <3704> kayaper <2509> h <3588> proyumia <4288> tou <3588> yelein <2309> (5721) outwv <3779> kai <2532> to <3588> epitelesai <2005> (5658) ek <1537> tou <3588> ecein <2192> (5721)

8:12 ei <1487> gar <1063> h <3588> proyumia <4288> prokeitai <4295> (5736) kayo <2526> ean <1437> ech <2192> (5725) euprosdektov <2144> ou <3756> kayo <2526> ouk <3756> ecei <2192> (5719)

8:13 ou <3756> gar <1063> ina <2443> alloiv <243> anesiv <425> umin <5213> yliqiv <2347> all <235> ex <1537> isothtov <2471> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> to <3588> umwn <5216> perisseuma <4051> eiv <1519> to <3588> ekeinwn <1565> usterhma <5303>

8:14 ina <2443> kai <2532> to <3588> ekeinwn <1565> perisseuma <4051> genhtai <1096> (5638) eiv <1519> to <3588> umwn <5216> usterhma <5303> opwv <3704> genhtai <1096> (5638) isothv <2471>

8:15 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> to <3588> polu <4183> ouk <3756> epleonasen <4121> (5656) kai <2532> o <3588> to <3588> oligon <3641> ouk <3756> hlattonhsen <1641> (5656)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA