TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 3:6-10

3:6 pav <3956> o <3588> en <1722> autw <846> menwn <3306> (5723) ouc <3756> amartanei <264> (5719) pav <3956> o <3588> amartanwn <264> (5723) ouc <3756> ewraken <3708> (5758) auton <846> oude <3761> egnwken <1097> (5758) auton <846>

3:7 teknia <5040> mhdeiv <3367> planatw <4105> (5720) umav <5209> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> dikaiov <1342> estin <1510> (5748) kaywv <2531> ekeinov <1565> dikaiov <1342> estin <1510> (5748)

3:8 o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> amartian <266> ek <1537> tou <3588> diabolou <1228> estin <1510> (5748) oti <3754> ap <575> archv <746> o <3588> diabolov <1228> amartanei <264> (5719) eiv <1519> touto <5124> efanerwyh <5319> (5681) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> lush <3089> (5661) ta <3588> erga <2041> tou <3588> diabolou <1228>

3:9 pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> amartian <266> ou <3756> poiei <4160> (5719) oti <3754> sperma <4690> autou <846> en <1722> autw <846> menei <3306> (5719) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) amartanein <264> (5721) oti <3754> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> gegennhtai <1080> (5769)

3:10 en <1722> toutw <5129> fanera <5318> estin <1510> (5748) ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> diabolou <1228> pav <3956> o <3588> mh <3361> poiwn <4160> (5723) dikaiosunhn <1343> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA