TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Titus 1:7-10

1:7 dei <1163> (5904) gar <1063> ton <3588> episkopon <1985> anegklhton <410> einai <1510> (5750) wv <5613> yeou <2316> oikonomon <3623> mh <3361> auyadh <829> mh <3361> orgilon <3711> mh <3361> paroinon <3943> mh <3361> plhkthn <4131> mh <3361> aiscrokerdh <146>

1:8 alla <235> filoxenon <5382> filagayon <5358> swfrona <4998> dikaion <1342> osion <3741> egkrath <1468>

1:9 antecomenon <472> (5740) tou <3588> kata <2596> thn <3588> didachn <1322> pistou <4103> logou <3056> ina <2443> dunatov <1415> h <1510> (5753) kai <2532> parakalein <3870> (5721) en <1722> th <3588> didaskalia <1319> th <3588> ugiainoush <5198> (5723) kai <2532> touv <3588> antilegontav <483> (5723) elegcein <1651> (5721)

1:10 eisin <1510> (5748) gar <1063> polloi <4183> anupotaktoi <506> mataiologoi <3151> kai <2532> frenapatai <5423> malista <3122> oi <3588> ek <1537> thv <3588> peritomhv <4061>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA