TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 3:13-17

3:13 tote <5119> paraginetai <3854> (5736) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> epi <1909> ton <3588> iordanhn <2446> prov <4314> ton <3588> iwannhn <2491> tou <3588> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846>

3:14 o <3588> de <1161> diekwluen <1254> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) egw <1473> creian <5532> ecw <2192> (5719) upo <5259> sou <4675> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> su <4771> erch <2064> (5736) prov <4314> me <3165>

3:15 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> afev <863> (5628) arti <737> outwv <3779> gar <1063> prepon <4241> (5901) estin <1510> (5748) hmin <2254> plhrwsai <4137> (5658) pasan <3956> dikaiosunhn <1343> tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846>

3:16 baptisyeiv <907> (5685) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> euyuv <2117> anebh <305> (5627) apo <575> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> idou <2400> (5628) hnewcyhsan <455> (5681) oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> eiden <1492> (5627) pneuma <4151> yeou <2316> katabainon <2597> (5723) wsei <5616> peristeran <4058> ercomenon <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

3:17 kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656)TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA