TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 10:44-47

10:44 eti <2089> lalountov <2980> (5723) tou <3588> petrou <4074> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> epepesen <1968> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723) ton <3588> logon <3056>

10:45 kai <2532> exesthsan <1839> (5627) oi <3588> ek <1537> peritomhv <4061> pistoi <4103> oi <3588> sunhlyan <4905> (5627) tw <3588> petrw <4074> oti <3754> kai <2532> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> h <3588> dwrea <1431> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ekkecutai <1632> (5769)

10:46 hkouon <191> (5707) gar <1063> autwn <846> lalountwn <2980> (5723) glwssaiv <1100> kai <2532> megalunontwn <3170> (5723) ton <3588> yeon <2316> tote <5119> apekriyh <611> (5662) petrov <4074>

10:47 mhti <3385> to <3588> udwr <5204> dunatai <1410> (5736) kwlusai <2967> (5658) tiv <5100> tou <3588> mh <3361> baptisyhnai <907> (5683) toutouv <5128> oitinev <3748> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> elabon <2983> (5627) wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA