TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 10:27-28

10:27 ta <3588> probata <4263> ta <3588> ema <1699> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akouousin <191> (5719) kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) auta <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) moi <3427>

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>

Yohanes 17:11

17:11 kai <2532> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> kai <2532> autoi <846> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eisin <1510> (5748) kagw <2504> prov <4314> se <4571> ercomai <2064> (5736) pater <3962> agie <40> thrhson <5083> (5657) autouv <846> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> w <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ina <2443> wsin <1510> (5753) en <1520> kaywv <2531> hmeiv <2249>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA