TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 21:23

21:23 kai <2532> h <3588> poliv <4172> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) tou <3588> hliou <2246> oude <3761> thv <3588> selhnhv <4582> ina <2443> fainwsin <5316> (5725) auth <846> h <3588> gar <1063> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> efwtisen <5461> (5656) authn <846> kai <2532> o <3588> lucnov <3088> authv <846> to <3588> arnion <721>

Wahyu 22:3-5

22:3 kai <2532> pan <3956> katayema <2652> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> kai <2532> o <3588> yronov <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> arniou <721> en <1722> auth <846> estai <1510> (5704) kai <2532> oi <3588> douloi <1401> autou <846> latreusousin <3000> (5692) autw <846>

22:4 kai <2532> oqontai <3700> (5695) to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> autou <846> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

22:5 kai <2532> nux <3571> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) creian <5532> fwtov <5457> lucnou <3088> kai <2532> fwv <5457> hliou <2246> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> fwtisei <5461> (5692) [ep] <1909> autouv <846> kai <2532> basileusousin <936> (5692) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA