TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 19:1

19:1 meta <3326> tauta <3778> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> megalhn <3173> oclou <3793> pollou <4183> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> h <3588> swthria <4991> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>

Wahyu 19:3-4

19:3 kai <2532> deuteron <1208> eirhkan <4483> (5758) allhlouia <239> kai <2532> o <3588> kapnov <2586> authv <846> anabainei <305> (5719) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

19:4 kai <2532> epesan <4098> (5627) oi <3588> presbuteroi <4245> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> legontev <3004> (5723) amhn <281> allhlouia <239>

Wahyu 19:6

19:6 kai <2532> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> oclou <3793> pollou <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> brontwn <1027> iscurwn <2478> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> oti <3754> ebasileusen <936> (5656) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> [hmwn] <2257> o <3588> pantokratwr <3841>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA